سوال شماره 1 : چه کسانی کاندید لمینت دندان هستند؟ کسانی که دندانهای بد رنگ دارند. این تغییر رنگ که ممکن است ناشی از کشیدن سیگار، مصرف مواد غذایی، نوشدن قهوه زیاد و ضرب دیدگی دندان یا عصب کشی ناقض باشد.

ادامه مطلب